A/r/tografi: Araştırma ve geliştirmenin standartlaştırılmış kriterlerini yıkarken (disrupt) anlamanın alternatif yollarını bulmaya ve harekete geçirmeye yarayan sanat temelli bir araştırma yaklaşımıdır. Uygulama Tabanlı Araştırma Yöntemi olarak isimlendirilen a/r/tografi ile katılımcıların çalışma hayatında bireysel ya da grup performansına dayalı olarak proje odaklı düşünce geliştirmede öznel yeterlikleri fark etme ve uygulamaya ilişkin farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcıların kazandıkları yeterliklerin yaratıcı problem çözmede kullanılması  planlanmaktadır.

Programın odak noktası, öznel sorgulamaya dayalı iletişim kurmak, öznel sorgulamaya dayalı öznel bakış açıları çerçevesinde seçicilik geliştirmek ve düşünceyi a/r/tografik bakış açısı ile eylemselliğe dönüştürmektir. Ayrıca program katılımcıların gereksinimleri temelinde öznel sorgulama geliştirmeye yönelik yaratıcılık sergilemeleri için kapsayıcı bir süreci içermektedir.

Eğitimin ilk dersi ücretsiz!

Online eğitim ücreti: 656 TL (KDV dahil). Kredi kartına 12 aya kadar taksit imkanı.

 

1. Modül: Öznel Sorgulama
2. Modül: Yeni Yollar Yaratma Süreci
3. Modül: Öznel Proje Yapılandırma
4. Modül: Öznel Projede Gelişimsel Değerlendirme
5. Modül: Öznel Proje Odaklı Yansıtma ve Paylaşım

Bu Eğitim ile Ne Kazanacaksınız?

Düşünceyi prototipleme becerisi
Düşünceyi eyleme dönüştürme becerisi
Düşünceyi politikaya dönüştürme becerisi
Proje temelli ivme organize etme ve sürdürme
Kültürel inovasyon
Kültürel kapsayıcılık
Sosyal dönüşüm ve kamu yararı
Topluluk temelli dönüşümü yönetmek (etik-eşit)
Sosyal değişimde hayati paydaş olma yollarını keşfetme
Yükselen topluluk değerlerini fark etme ve sektörel bağlamda değerlendirme

Bu Eğitim Kimin İçin?

Yöneticiler

İletişim, medya ve reklamcılık sektörü çalışanları

Ar-Ge Çalışanları

STK Proje yöneticileri

Kaynakça/Okuma Listesi

Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C., Gouzouasis, P. (2008). Being with A/r/tography, Sense Publisher.
Bedir Erişti, S. D. & Irwin, R. L. (Eds.) (2021). A/r/tografi: Uygulama Tabanlı Araştırma Yöntemi, Pegem Akademi, Ankara.
Bedir Erişti, S. D. (Ed.) (2020). Görsel Araştırma Yöntemi: Teori Uygulama Örnek, Pegem Akademi, Ankara.

Misafir Hocalar:

Prof. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Sanat eğitimi profesörü olan Suzan Duygu Bedir Erişti lisansüstü eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanına dayalı olarak uzun yıllardır üniversitenin farklı bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde görsel iletişim, görsel algı, görsel araştırma yöntemleri, a/r/tografik araştırma, tasarım tabanlı araştırma, dijital öyküleme ve oyunlaştırma, post-nitel ve sanat temeli araştırma yöntemleri, kültürlerarası etkileşim, kültürel uyum, çok kültürlü topluluklar temelinde dersler vermekte ve tezler yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları sanat eğitimi ve toplumsal yapı, sosyo-kültürel süreçler ve öğrenme, informal öğrenme ortamlarında öğretim programı uygulamaları, görsel kültür ve görsel pedagoji, dijital görsel kültür, kültürlerarası etkileşimler, yeni medya, görsel iletişim tasarımı konularını kapsamaktadır. Prof. Dr. Erişti’nin Kanada, Amerika ve Norveç’te uluslararası olarak bir dizi araştırma iş birliğine dayalı çalışmaları yer almaktadır. Çalışmalarında çoğunlukla işbirlikçi ve topluluk temelli yapılar aracılığıyla sanat pratiğine dayalı araştırma yöntemlerini nasıl yürütebileceğimizi sorgulamaktadır. Uluslarası iş birlikleri çerçevesinde dünyanın önde gelen sanat eğitimci ve program geliştirme uzmanları ile çalışmalar gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Rita L. Irwin, Prof. Dr. Kerry Freedman, Prof. Dr. Paul A. Duncum ile TÜBİTAK destekli çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında sektörel katkı bağlamında eğitimci, araştırmacı ve uzman kimliği ile katkı verdiği çok sayıda kuruluş vardır. Uluslararası bir bakış açısını hem çalışmalarına hem araştırmalarına yansıtmayı amaçlayan Suzan Duygu Bedir Erişti’nin sanat temelli araştırma yöntemleri çerçevesindeki ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları ve projeleri yer almaktadır. Aynı zamanda bu projeler kapsamında ulusal alan yazına önemli katkılar sağlayan yayınları dikkati çekmektedir. Bu yayınlardan öne çıkanlardan birisi Türkiye’de ilk defa ele alınan bir yöntemsel paradigma çerçevesinde yayınlanan “Görsel Araştırma Yöntemleri” kitabıdır. Bu kitabın editörlüğünü yapan Erişti hem yazar hem de çevirileri ile kitaba katkı sağlamıştır. Söz konusu kitabın, kendi alanlarında nitelikli akademik yaşantılara imza atan uluslararası bir yazar topluluğunun katkısı ile oluşması önemli bir noktadır. Ayrıca uzun yıllardır görsel iletişim tasarımı sürecine ilişkin verdiği dersler ve gerçekleştirdiği çalışmalardaki deneyimlerini Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı kitabında ortaya koymuştur. Editörlüğünü yaptığı son yayını ise yine Türkiye’de alan yazına katkı sağlama amacı taşıyan “A/r/tografi: Uygulama Tabanlı Araştırma Yöntemi’ kitabıdır. Bu kitapta British Columbia Üniversite’sinden Prof. Dr. Rita L. Irwin ile ortak editörlük gerçekleştirmiştir. Erişti’nin Prof. Dr. Paul A. Duncum ile ortak çalışma yürüttüğü “Görsel Pedagoji” odaklı çalışması da devam etmektedir. Prof. Dr. Erişti sanat ve sanat eğitimi alanında gerçekleştirdiği çalışmaları çerçevesinde Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği 2016 yılın akademisyeni ödülünün sahibidir. Ayrıca hem kendi üniversitesi hem de ulusal kamu kuruluşlarından aldığı çok sayıda başarı ödülü yer almaktadır. Erişti’nin ulusal ve uluslararası çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.

 

Arş Gör. Sanem ODABAŞI
1989 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. İstanbul Moda Akademisi’nde Akademik Programlar Sorumlusu olarak görev almış, tasarımcı olarak Elaidi, Dilek Hanif, Bora Aksu gibi markalarla çalışmış, aynı zamanda Trendsetter dergisinde editöryel çalışmalarda bulunmuştur. 2013 yılında UNESCO ve Merloni Vakfı bursu ile İtalya’da kağıt üzerine eğitim görmüş ve UNESCO tarafından da tanınan kağıt uzmanlığı sertifikasına sahiptir. Lizbon’da HANGAR Sanat Merkezi’nde çalışmış ve merkezin kuruluşunda katkıda bulunmuştur.
2012-2014 yılları arasında Radikal gazetesinin eki olarak çıkan Tasarım Gazetesi’nde yazarlık yapan Sanem Odabaşı’nın aynı zamanda çocuklar için hikayeler ve animasyon senaryoları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Ortak yazar olarak yer aldığı “Bir Girişimcilik Yolculuğu” adlı kitap, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları tarafından 2017 yılında basılmıştır. Sanem Odabaşı’nın yayınları birçok ulusal/uluslararası akademik platformlarda yayınlanmış olmakla beraber yazarlık kariyerine Manifold’da devam etmektedir.

2015 yılından beri, Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Birçok bilimsel ve sanatsal etkinliklerde çalışmalarıyla yer almış, yüksek lisans tezini sürdürülebilir moda üzerine yapmıştır. Sürdürülebilirlik eğitimi üzerine, Anadolu Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında araştırmacı olarak görev almış, doktora araştırmasını YÖK bursu ile bir yıl süresince davetli olduğu Parsons New York Tasarım Fakültesi’nde gerçekleştirmiştir.
Doktora eğitimini sürdürdüğü Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım bölümünde Sanatta Yeterlik öğrencisi olup, Eskişehir Teknik Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı Program

Modül 1. A/r/tografik araştırmanın bileşenleri

Yaşayan Sorgulama-Sorgulamaya dayalı ilişkisellik, rizomatik bağlantılar kurma
Yansıtma- Deneyime dayalı sorgulama, eylemsellik, eylemselliğe odaklanma
Kavramsallaştırma- Dönüşümsel sorgulama, eylemselliğe dayalı öğrenme
Uygulama- Kurgulayıcı sorgulama, Eylemselliği projeye dönüştürme
Gerçek Yaşam Uzantısı Geliştirme- Paylaşma

Modül 2. A/r/tografi Araştırma Yöntemine Dayalı Yeni Yollar Yaratma Süreci

Eylemselliğe Dayalı Etkinlikler
Yeni görme yolları
Yeni hareket etme yolları
Karşılaşılan zorluklarla baş etme yolları
Yaratıcı alan yaratma yolları
Saha öncelikleri
Katılımcı hareket
Topluluk gelişimi
Topluluk odaklı iş birliği oluşturma
Topluluk odaklı ağ oluşturma
Kendini lider olarak hayal etme
Yaratıcı alan oluşturma
Etik çerçeve
Temsil gücünü sorgulama
Değerlendirme

Modül 3. A/r/tografi Araştırma Yöntemine Dayalı Öznel Proje Yapılandırma

A/r/tografik araştırmaya dayalı temel yansıtma teknikleri
Dijital öykü:
Günlük yaşamı gündelik eylemsellik ile yansıtma
Yaşam içindeki eylemsellikte yeterlik alanlarını aralamak
Estetik bakış açısı ile öznelliği sorgulamak
Eylemselliğe dayalı işlevselliğimizi sorgulamak
Eylemselliğe dayalı ben kavramına odaklanmak

Günlük:
Otobiyografik yazın oluşturma
Başarısızlık, korku, hayal kırıklığı gibi birçok konuda dürüstlük
Kişisel deneyime dayalı egoizm, itiraf, solipsist (tekbenci) yönü açıklamak
Kültürel farklılıklara dayalı önyargı ve önceliklerimizi ortaya koymak (bize ait stereotipi tanımlamak)
Kişisel olarak yazma gereksinimimizi karşılamak.
Öznel yansıtmaya dayalı profesyonel, idari, sosyal ya da politik yaşam biçimlerimizle örülü kişisel yaşam biçimimizi keşfetmek.
Fotoğraf-Fotografik öyküleme süreci
Öznel öykü anlatmak
Self portre ile ben kavramını sorgulamak
Yaşamsal alan içerisinde yaşamsal sürecimizi sorgulamak
Mesleki, yaşamsal, kültürel, insani, politik, toplumsal önceliklerimizi yansıtmak

Çizmek-Resmetmek:
Sanat yoluyla çalışarak ne bilmek istiyorum sorusunu yanıtlamak
Metafor ve metonimi yolu ile gerçek yaşamı sembolleştirerek yorumlamak.
Gerçek verilerden yola çıkarak kendini daha iyi tanımak.
Öznellikten yola çıkıp bir topluluğa dokunma deneyimi yaşamak için sanatı işe koşmak.
A/r/tografik araştırmaya dayalı temel yansıtma teknikleri ile amaçladıklarımız:
Öznel sorgulama tekniğinin türü ne olursa olsun önce eylem ortaya koymak ve ardından araştırmacı ile bunlar hakkında eylemin kendisine odaklanarak öznel bağlamdaki sorulara yanıt bulmayı amaçlar.
Bu öznel yansıtmaların amacı:
Katılımcı sorgulamaya zemin hazırlamak
Güç ilişkileri bağlamında çevresel etmenleri sorgulamak
Etik sınır ve sınırsızlıkları yeniden keşfetmek
Günlük yaşamlarıyla ilgili durumlar, kişiler, nesneler, duygulardan yola çıkarak öznel yolculuğa fırsat vermek.
Öznel yansıtma süreci içesinde gerçekten önemli olanı bulup çıkarmalarını sağlamak.
Ellerinde olan ve olmayanları keşfederek öznel analiz yolu ile güçlü ve zayıf yönler ile yüzleşmek.
Öznel analizden yola çıkıp topluluk odaklı, mesleki yaşam odaklı, kamusal alan odaklı etki süreçleri yapılandırmak.

Modül 4. A/r/tografi Araştırma Yöntemine Dayalı Öznel Projede Gelişimsel Değerlendirme

Yaşayan sorgulama yolu ile yaratıcı, eleştirel, anımsatıcı, kışkırtıcı, nesnel ve öznel yönleri değerlendirmek
Süregelen sorgulamaya dayalı öznel proje odaklı süreçlerin genişlemesi, daralması ve değişmesine izin vermek.
Eylemselliğe dayalı olarak öznel projenin topluluk bağlamı ile devam etme yoluna ilişkin alternatifleri sorgulamak.

Modül 5. A/r/tografi Araştırma Yöntemine Dayalı Öznel Projeye Odaklı Yansıtma ve Paylaşım

Önceki deneyimlerin kararları nasıl etkilediğini keşfedebilmek için yeterince ipucu olup olmadığını sorgulamak ve yaşayan sorgulamayı bu ipuçlarını yakalamaya dönük olarak süregelir hale getirmek.
Öznelliğe dayalı duygular, anılar, aktiviteler, gizli kalmış noktalar ile diyalog ve bağlantı kurabilme noktasını değerlendirmek ve yansıtmak.
Öznelliğin yörüngeleri çerçevesinde soyut fikirleri gerçeğe dönüştürmek için bir araç olarak anlayabileceğimiz uygulayabileceğimiz bir eylemsellik sürecini deneyimleme ihtiyacını değerlendirmek
Öznellikle sınırlamak yerine daha geniş bir sosyal alanla etkileşime giren topluluk eylemleri yapılandırmaya yönelik paylaşımda bulunmak.
Sosyal alanla etkileşime girme yolu ile topluluğun doğal olasılıklarına ve olasılık çeşitliliğine dayalı olarak proje alanını genişletmek ve fırsatları kucaklamak.

Yaklaşan Eğitim Programları

Sosyal Medya ve Topluluk Yönetimi

Araştırma Nasıl Okunur?